můžeme se

pod to podepsat

Luboš Pavel

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

 

 

 

Luboš Pavel – autorský obchod

 

 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

 

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě Luboš Pavel provozovaném na adrese www.lubospavel.cz (dále též uváděno jen jako „eshop“) Lubošem Pavlem, místem podnikání Betlémská 5, Praha 1, PSČ 110 00, zapsané v živnostenské rejstříku, evidujícím úřadem je MÚ Prahy 1, IČO: 04948904 (dále též jen jako „Prodávající“).

 

Nákup v eshopu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem v eshopu nebo s užíváním internetových stránek www.lubospavel.cz souvisí.

 

Přejeme si, aby pro naše zákazníky byl nákup v eshopu příjemně stráveným časem, aby byli s nákupem naprosto spokojeni a aby přesně věděli, co v našem eshopu naleznou, jak celý proces nákupu zboží od jeho výběru až po dodávku probíhá, co mohou očekávat a jak vyřešíme jejich požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.

 

VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás nakoupíte. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním zboží (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat objednávku“ nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy (tedy my jako Prodávající především dodat vám zboží přesně podle vaší objednávky a vy jako Kupující zaplatit za dodané zboží dohodnutou cenu).

 

Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Víme, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

 

 

Obsah VOP:

 

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek

 

II. Důležité pojmy (definice)

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

IV. Cena zboží a platba

 

V. Dodací podmínky

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

 

VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 

IX. Závěrečná ustanovení

 

 

 

II. Důležité pojmy (definice)

 

 

PRODÁVAJÍCÍ.

 

Prodávajícím je společnost:

 

Luboš Pavel

 

IČ: 04948904

 

se sídlem Betlémská 5, Praha 1, PSČ 110 00

 

Kontaktní telefon: 776 003 711

 

Email: creatio1@seznam.cz

 

 

 

KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.lubospavel.cz nebo www.papyro.cz uzavře s námi, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, a tím koupí některé zboží vystavené na internetových stránkách eshopu. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

 

 SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

 

 SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele (tj. text, kde bude místo „Kupující“ uvedeno pouze „Spotřebitel“).

 

 SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

 ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

PŘÍPRAVA K EXPEDICI. Označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci dle volby Kupujícího.

 

 EXPEDICE. Označuje předání objednaného zboží Prodávajícím přepravci.

 

 

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

 

Kupující objednává zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém eshopu.

 

 POPIS ZBOŽÍ. V eshopu (na webovém rozhraní) je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností zboží, a je-li to u daného produktu potřebné, i s uvedením dalších důležitých informací ke zboží, například u her zejména návodu na jeho používání. Veškeré prezentace zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

 

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ. Pro objednání zboží přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše kontaktní údaje, informace o objednávaném zboží (vložením objednávaného zboží do „košíku“ webového rozhraní obchodu a uvedením počtu/množství objednávaného zboží, případně i varianty zboží, je-li jich nabízeno více), údaje pro dodání zboží (zejména dodací adresu), vyberete způsob úhrady a případně způsob doručení zboží. U elektronického zboží (ebooků, audiosouborů) je zboží doručeno prostřednictvím emailu. Objednávat zboží je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, příprava k expedici a expedice pak probíhá pouze v pracovních dnech. Prodávající upozorňuje, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo okolnostmi, za které neodpovídá, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

 

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“.

 

O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi. Pokud jste se ovšem zaregistrovali, máte možnost zrušit své dosud nezpracované a nezaplacené objednávky. Tuto možnost najdete ve svém uživatelském profilu.

 

Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, pokud zboží již není dostupné. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme s vámi dohodnutým způsobem, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží.

 

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

 

Vlastnické právo ke zboží na vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a zboží jste převzali.

 

Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě a není přístupná.

 

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET. Pokud se na webovém rozhraní zaregistrujete, obratem obdržíte na vámi zadaný mailový kontakt přístupové údaje pro přístup k uživatelskému účtu. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících z kupní smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Nákup v eshopu je možné uskutečnit i bez registrace a založení uživatelského účtu, ale je možné, že se tím ochudíte o přístup k některým námi poskytovaným výhodám (zejména poskytnutí slevy). Provedením registrace souhlasíte s tím, že vám můžeme zasílat náš zpravodaj – informaci o novinkách. Zároveň, protože nemáme rádi spamy, nerozesíláme zpravodaj častěji než třikrát do roka.

 

Váš uživatelský účet můžete také kdykoli nenávratně odstranit (smazat), pomocí odkazu na stránce „Můj účet“. Smazáním účtu se ovšem zároveň připravíte o možnost nákupu za zvýhodněnou cenu a o občasné zasílání našeho zpravodaje.

 

 

 

IV. Cena zboží a platba

 

 

CENA ZBOŽÍ. U jednotlivých položek zboží je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou uvedeny včetně daně s přidané hodnoty a veškerých případných dalších daní, cel a poplatků. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v čl. V. VOP. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat objednávku“) je již uvedena včetně dopravného a balného.

 

Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u zboží v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

 

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží v našem vlastnictví.

 

 ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

 

 Bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet 670100-2207574799 / 6210. Pokyny k platbě obdržíte rovněž v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, kterým je číslo vaší objednávky, aby mohla být platba rychle spárována a zboží co nejdříve expedováno.

 

V hotovosti při osobním odběru.

 

Kartou nebo převodem přes Paypal.

 

Kupní cena se hradí v korunách českých.

 

 

SPLATNOST KUPNÍ CENY.

 

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je rovněž uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

 

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 

Po dodání zboží vám vystavíme daňový doklad se všemi zákonnými náležitostmi. Fakturu vám zašleme elektronicky a zároveň slouží i jako dodací doklad a doklad o záruce.

 

Od kupujícího nevyžadujeme platby zálohy za zboží.

 

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

 

Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

 

 

V. Dodací podmínky

 

 ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ. Zboží je možné dodat prostřednictvím přepravce na vámi uvedenou doručovací adresu, nebo si jej můžete vyzvednout osobně na domluveném místě v Praze. Způsob dodání vyberete na webovém rozhraní při objednávce zboží. Naše povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci. V případě osobního převzetí je povinnost dodat zboží splněna okamžikem, kdy vám zboží předáme. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. Pokud se výslovně nedohodneme jinak nebo nebude nabízeno jinak na webovém rozhraní, nabízíme možnost dodání zboží prostřednictvím přepravců a za ceny uvedené v odst. 3 tohoto článku.

 

 

DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného zboží. Zboží skladem připravíme k expedici obvykle do 2-3 pracovních dnů, u zboží na objednávku je termín expedice obvykle max. do týdne, pokud tento termín nelze z technických důvodů splnit, budeme vás jako Kupujícího včas informovat e-mailem o předpokládaném termínu dodání. V případě platby převodem, se zboží odesílá do 3 pracovních dní po přijetí této platby na účet Prodávajícího (je-li zboží skladem).

 

 

DOPRAVA ZBOŽÍ. Výše ceny za dodání zboží závisí na velikosti a váze balíčku. Používáme aktuální ceník České pošty.

 

Zásilka do ostatních zemí EU – dle emailové nebo telefonické domluvy.

 

Zásilka s adresou doručení na území ČR je doručena následující pracovní den po jejím odeslání, Zásilky na Slovensko jsou doručovány obvykle do 3 pracovních dnů.

 

Osobní vyzvednutí v Praze:

 

Zboží je možné si osobně vyzvednout v Praze. Je nutné se předem domluvit (emailem, telefonem) na adrese a čase předání.

 

 BALNÉ. Zboží zasíláme v bublinkatých obálkách do velikosti A3, zabalené do krabice, do kartonu. Balné je již obsaženo v ceně dopravy.

 

Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zboží opakovaně a nebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

 

Při převzetí zboží si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu zboží a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u dopravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zboží, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

 

V případě, že byste zboží bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (výše poplatku je 10kč/den, v případě zboží nad 5kg 20kč/den), jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

 

 

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

 

 Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na creatio1@seznam.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

 

Jako Kupující berete na vědomí, že ani spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

 

– o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 

– o dodávce elektronického formátu knihy, plánu hry, zvukové nebo obrazové nahrávky, které se dají zkopírovat

 

 Pokud jako Kupující odstoupíte od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nám předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste od nás obdrželi dle této smlouvy. Při zasílání zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, s případnými dárky, které jste spolu se zbožím od nás obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučujeme vám zboží pojistit. Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od smlouvy, připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

 

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za zboží, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním zboží uhrazených. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání zboží, dle zákona vám vrátím částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží. Nejsme však povinni vám peníze vrátit dříve než nám zboží předáte zpět a nebo prokážete, že jste nám zboží zpět odeslali. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

 

Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny a tedy v takovém případě bychom vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.

 

V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé kupní ceny ani do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, máme právo od smlouvy odstoupit. Dále si vyhrazujeme právo od smlouvy odstoupit, pokud z důvodů nikoli na naší straně není již možné zboží dodat (přestalo se vyrábět, nelze jej již dovézt apod.). Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručíme. V případě, že jsme od vás obdrželi před naším odstoupením od smlouvy platbu, vrátíme vám ji do týdne od odstoupení od smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

 

Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem, kupní smlouvou a těmito VOP z důvodů v zákoně, smlouvě či VOP uvedených.

 

Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

 

VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

 

Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

 

Jako Prodávající vám odpovídáme, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupujícímu dále odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží.

 

V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu věci za novou a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nové věci bez vad nebo na výměnu součásti či opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám novou věc bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

 

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím věci věděli, že věc má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu, neodpovídáme za vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta.

 

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem na kontakty uvedené v čl. II. VOP. Reklamované zboží prosím doručte osobně, poštou či obdobným způsobem na naší adresu Luboš Pavel, Betlémská 5, Praha 1, 110 00. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

 

Pokud je na základě vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím dopravce, žádáme vás o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: creatio1@seznam.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

 

 

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 

 Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese creatio1@seznam.cz.

 

Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

 

Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

 

 

 

IX. Závěrečná ustanovení

 

 

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

 

Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

 

Tyto VOP jsou aktualizované 10. 11. 2017.

 

 

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

 

 

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

 

 

1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

 

 

Luboš Pavel, IČ: 04948904, sídlo Betlémská 5, Praha 1, 110 00 a jako správce budu zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 

 

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracovávám?

 

 Zpracovávám pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním mého eshopu na stránkách www.lubospavel.cz nebo www.papyro.cz a které jsou důležité k řádnému vyřízení objednávky, případně registraci v eshopu. Dále uchovávám kontaktní email u osob přihlášených k odběru novinek.

 

 Jedná se tak nejčastěji o údaje:

 

• Jméno a příjmení

 

• Kontaktní a/nebo doručovací adresa

 

• Telefonní číslo

 

• Email

 

 

3. Proč Vaše osobní údaje zpracovávám?

 

Hlavní důvod, proč požaduji a uchovávám Vaše osobní údaje je, abych mohl zpracovat vaši objednávku zboží nebo služeb, dále pak, abych rozeslal uživatelům, kteří si to přejí, informace o novinkách.

 

 4. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

 

Vaše údaje jsou v bezpečí. Vaše údaje neposkytuji žádné třetí straně a nenakládám s nimi jinak, než bylo uvedeno.

 

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jjsem ovšem povinnen některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

 

 5. Co jsou cookies a jaké druhy cookies používám?

 

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužívám pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

 

Soubory cookies  např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím.

 

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a  nemám přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

 

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout.

 

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budu vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

 

Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání nepovolit.

 

 6.  Jak dlouho Vaše údaje zpracovávám?

 

Vaše údaje budu zpracovávat po celou dobu využívání mých služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 5 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

 

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musím zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

 

Údaje získané v rámci registrace zpracovávám po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 12 měsíců po jejím zrušení.

 

 7. Je možné Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

 

Ano, Vaše osobní údaje mohu zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat).

 

 Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

 

 8. Na základě čeho mohu zpracovávat Vaše osobní údaje?

 

Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje mohu zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě mého oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádím jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů jsem uvedl výše.

 

 

9. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

 

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

 

V této souvislosti Vás nicméně chci ubezpečit, že pravidelně kontroluji, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používám taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

 

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

 

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsem schopen plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte mi proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.

 

 

10. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

 

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: creatio1@seznam.cz. Je to jednoduché, stačí napsat do textu zprávy: Prosím o vymazání mých osobních údajů a přidat jméno a příjmení, popřípadě přezdívku, kterou jste uvedli při registraci.

 

 

11. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

 

• právo osobní údaje opravit či doplnit;

 

• právo požadovat omezení zpracování;

 

• právo ukončit zasílání novinek;

 

• právo požadovat přenesení údajů;

 

• právo na přístup k osobním údajům;

 

• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

 

• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“); a

 

• další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

 

 12.  Jak ukončit zasílání novinek?

 

Ukončit zasílání novinek můžete emailem na creatio1@seznam.cz z emailové adresy, na kterou novinky chodí. Do textu zprávy napište Nezasílat novinky.

 

13. Jak mě můžete kontaktovat?

 

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím mi napište na email creatio1@seznam.cz nebo písemně na adresu: Luboš Pavel, Betlémská 5, Praha 1, 110 00.

 

 

 

 

 

Vytvořilo Studio Creatio v roce 2015

Papyro - stránky sami zdatných autorů vydávajících si knihy převážně vlastním nákladem. a podpora začínajících spisovatelů